II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Marii Skłodowskiej - Curie

Wewnętrzne procedury funkcjonowania II LO w Piotrkowie w czasie epidemii - wyciąg

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
zdjęcie
Informacje ogólne.
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
  na kwarantannie, lub izolacji w warunkach domowych.
 2. W szkole obowiązuje bezwzględny nakaz używania przyłbic ochronnych lub maseczek.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie
  z instrukcją.
 4. Osoby trzecie (np. rodzice itp.) na terenie szkoły stosują maseczki, rękawiczki, lub dezynfekują ręce.
 5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Co najmniej raz na godzinę należy wietrzyć sale lekcyjne i korytarze.
 7. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
 8. W czasie przerw zaleca się przebywanie uczniów na świeżym powietrzu.
 9. Zajęcia wychowania fizycznego należy w miarę możliwości realizować
  na zewnątrz budynku szkoły. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. W celu utrzymania bezpiecznych warunków należy dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, blaty, klawiatury itp.
 11. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego w sali lekcyjnej.
 12. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 13. Uczeń realizujący indywidualne nauczanie odbywa zajęcia w miejscu zamieszkania. W przypadku uzyskania zaświadczenia lekarskiego
  o przeciwskazaniach do takiej formy realizacji zajęć dyrektor organizuje nauczanie zdalne.
 1. Obszar, w którym poruszał się pracownik z infekcją dróg oddechowych należy poddać dezynfekcji oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 3. Nauczyciel na kwarantannie może wykonywać wyłącznie pracę zdalną. Nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
 4. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. 

Postępowanie w przypadku zakażenia ucznia

 1. W przypadku, gdy uczeń przejawia objawy infekcji dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja (w specjalnie przygotowanym izolatorium)
  i natychmiastowy kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka ze szkoły.
 2. Uczeń z rodziny, której członkowie objęci są kwarantanną w warunkach domowych, musi pozostać w domu.
 3. Wszystkie osoby współzamieszkujące z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie.
 4. Osoby skierowane na kwarantannę ze względy na bliski kontakt z osobą zakażoną otrzymują poprzez aplikację telefoniczną zaproszenie na pobranie wymazu z nosogardła w mobilnym punkcie pobrań.
 5. Uczniowi, który wykazuje objawy infekcji dróg oddechowych należy zmierzyć temperaturę. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36.6 st.C – 37.0 st. C. (Przepisy w sprawie ograniczeń w czasie pandemii wskazują temperaturę 38.0 st. C jako kryterium niewpuszczenia pasażera na pokład samolotu.) Dalej postępować jak wyżej.

 Kontakty rodziców ze szkołą

Spotkania rodziców ze szkołą (wychowawcą, dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym) odbywają się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk, rękawiczki):
 • spotkanie na początku roku szkolnego ( w związku z zapoznaniem rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, z Programem Profil. – Wychow., tematyką zajęć z wychowawcą oraz wypełnieniem stosownej dokumentacji itp.)
 • spotkanie pod koniec roku szkolnego (w celu poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania).
 1. Pozostałe kontakty odbywać się będą telefonicznie, mailowo, przez komunikatory internetowe oraz konta uczniów w aplikacji Teams.
 2. Spotkania przedstawicieli Rady Rodziców – na terenie szkoły z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

Postępowanie w przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły

 1. Ograniczenie wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie, lub poszczególne zajęcia.
 2. Zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zawieszenie zajęć przez dyrektora szkoły może nastąpić za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy ustalić we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych oddziałów klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania
  z zajęć realizowany w formach pozaszkolnych. Należy równomiernie obciążać uczniów zajęciami oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów.
 5. Należy stosować zapisy dotyczące zdalnego nauczania zawarte w statucie szkoły.

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

 1. W bibliotece należy postępować zgodnie z reżimem sanitarnym (dezynfekcja rąk, przyłbice, ewentualnie maseczki, własny długopis.)
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż dwóch czytelników, z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m.
 3. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników muszą być poddane 2 – dniowej kwarantannie.
 4. Pomieszczenia biblioteki muszą być porządkowane i wietrzone co godzinę.
 5. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych
  i czytelniczych on – line.
 6. Na stronie internetowej szkoły oraz profilu facebookowym umieszczane są materiały propagujące czytelnictwo oraz osiągnięcia z różnych dziedzin kultury.

 UWAGA!
W roku szkolnym 2020/2021 w szkole obowiązuje bezwzględny nakaz używania przyłbic ochronnych, ewentualnie maseczek ochronnych, przez wszystkich pracowników i uczniów szkoły. W sprzęt ochronny (przyłbice i maseczki) należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

powrót